ระเบียบการโรงเรียนพัฒนาเด็ก

 • ขอระเบียบการและสมัคร

จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

 • หลักฐานการสมัคร

- สำเนาสูติบัตร     -สำเนาทะเบียนบ้าน     -รูปถ่าย 1 แผ่น

 • สำหรับข้าราชการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน

- อนุบาล1-3 สามารถเบิกได้จำนวน 6,800 บาท/เทอม

- ประถม1-6 สามารถเบิกได้จำนวน 6,600 บาท/เทอม

 • เปิดภาคเรียนที่ 1

เริ่มเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน

 • เปิดภาคเรียนที่ 2

เริ่มเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม

 • ปฐมนิเทศ

โรงเรียนจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละ 1ครั้ง โดยจะมีจดหมายแจ้งในวันเปิดภาคเรีัยน

 • อนุบาล 1-3

-ชุดนักเรียน     -ชุดพละ     -ชุดว่ายน้ำ

สิ่งที่ต้องเตรียม : ผ้าห่ม ชุดนอน ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รองเท้าแตะ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน นม(สำหรับดื่มก่อนนอน)

 • ประถม 1-3

-ชุดนักเรียน และ ชุดพละ

-ชุดลูกเสือสำรอง

 • ประถม 4-6

-ชุดนักเรียน และ ชุดพละ

-ชุดลูกเสือสามัญ(สำหรับผู้ชาย) หรือ ชุดเนตรนารี(สำหรับผู้หญิง)

 • การรับหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถม

รับหนังสือและสมุดจากครูประจำชั้นวันเปิดภาคเรียนอัตราค่าเล่าเรียน

 • ระดับชั้น อนุบาล 1-3

ค่าแรกเข้า          10,000  บาท

ค่าเทอม             40,000  บาท

 • ระดับชั้น ประถมศึกษา

ค่าแรกเข้า          10,000  บาท

ค่าเทอม             50,000  บาท


หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่คืนทุกกรณี

(ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมค่าอาหารและค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว)


เครื่องแบบนักเรียน

(ซื้อได้ที่ร้านแสงสุวรรณ ขอนแก่น)

ชุดนักเรียนอนุบาลชุดนักเรียนประถม


ชุดลูกเสือสำรอง (ป.1-3)ชุดลูกเสือ-เนตรนารี (ป.4-6)


ชุดพละศึกษา

โรงเรียนพัฒนาเด็ก(ศรีจันทร์) 144/1 ตรงข้าม ม.ราชมงคลวิทยาเขตอีสาน ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-222869 แฟกซ์ 043-220096