โรงเรียนพัฒนาเด็ก(ศรีจันทร์) 144/1 ตรงข้าม ม.ราชมงคลวิทยาเขตอีสาน ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-222869 แฟกซ์ 043-220096