โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร 178/73 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-236966 แฟกซ์ 043-239345